Vytlačiť

PaedDr. Mária Barancová

Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Trnave odbor Špeciálna pedagogika. Od roku 1984 pracovala ako učiteľka a od roku 1991 ako riaditeľka na základnej škole. V roku 2004 sa stala riaditeľkou Súkromnej základnej školy s humanistickým zameraním. V rokoch 1993-1995 vzdelávala vedúcich pedagogických pracovníkov. V rokoch 1997 - 200 bola tvorcom a realizátorom projektu "Rovnaká šanca pre všetkých" zameraného na integráciu a edukáciu zdravotne postihnutých detí. V roku 1998 spolupracovala na organizovaní odborného seminára so zahraničnou účasťou, zástupcom OSN a Jedličkovho ústavu v Prahe. V tom istom roku bola členkou poradnej komisie pre tvorbu legislatívy MŠ SR - oddelenia špeciálnych škôl. V roku 2000 bola spoluriešiteľom projektu "Výchova k tolerancii" v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Je spoluautorom učebníc: "Čítanka pre 6. ročník ŠZŠ", "Čítanka pre 7.ročník ŠZŠ" a "Čítanka pre 8. ročník ŠZŠ". V roku 2001 bola spoluriešiteľom overovania projektu podporného učiteľa. V tom istom roku bola konzultantom grantovej úlohy ÚVSR "Profesionálna orientácia a voľba povolania rómskej mládeže". V roku 2002 bola členkou organizačného výboru "Romiáda 2002". V roku 2003 sa stala členkou Asociácie školskej psychológie SR a ČR ako aj členkou výkonného výboru OZ PROFKREATIS. V roku 2005 bola spoluorganizátorom seminára zameraného na agresiu a agresivitu v školách "Spoločne proti násiliu za bránami škôl" a "Multikultúrne tolerantná škola".

Copyright © 2012 PROFKREATIS Hosting, design & web Obrázok, s.r.o. - reklamná agentúra